A A

Regulamin

 Uwaga, dostępność produktów oferowanych na str. internetowej oraz sklepie stacjonarnym może ulec zmianie. O dostępnosć asortymentu prosimy pytać pod nr tel. (81)528-09-25 lub osobiscie w sklepie medyczno - ortopedyczny ul Jana Sawy 9 lok 1 Lublin.

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.ortopedyczne.com prowadzony przez:

 

STASIAK medical team II

Elżbieta Stasiak

ul. Jana Sawy 9 lok. 1

20-632 Lublin

tel/fax (081) 528-09-25

e-mail:   lublin@stasiak-med.pl

NIP 7121849844  

REGON 431178939

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- zwany dalej Sprzedającym.

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne.

1.Regulamin sklepu internetowego www.ortopedyczne.com.pl określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez sprzedającego, zasady składania zamówień, warunki zawierania umów, miejsce i sposób składania reklamacji oraz warunki odstąpienia od umowy.

2.Sprzedający prowadzi sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

3. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.ortopedyczne.com.pl są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

4. Zakazuje się dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sposób porozumiewania się.

 

1.Kupujący może dokonywać zamówienia towarów przez stronę internetową ortopedyczne.com.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronie sklepu, zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w kolejnych etapach dokonywania zamówienia.

2. W celu dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.ortopedyczne.com należy uprzednio założyć konto podając dane umożliwiające potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego, identyfikację kupującego oraz wystawienie prawidłowej faktury VAT, a także wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu.

3. Składając zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej w treści e-maila należy wskazać dane  niezbędne do realizacji zamówienia.

4.W przypadku złożenia zamówienia zawierającego dane wzbudzające wątpliwości sprzedającego, kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji, w celu wyjaśnienia.

5.W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, kupujący zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną, w celu uzgodnienia dalszych czynności.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

7. Przed przystąpieniem do realizacji każdego zamówienia sprzedający niezwłocznie potwierdzi e-mailem  przyjęcie zamówienia.

8. Wraz z potwierdzeniem zamówienia sprzedający udziela kupującemu będącemu konsumentem, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, informacji określonych w art. 12 ustawy o prawach konsumenta.

9. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

10. O zmianach statusu zamówienia kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez kupującego.

11. Zamówienie można odwołać e- mailem oraz telefonicznie w ciągu 48 h od chwili złożenia zamówienia, najpóźniej do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

12. Sprzedający i kupujący będący konsumentem pozostają związani umową od chwili otrzymania przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, do czasu wykonania umowy.

 

§ 3 Cena towaru i formy płatności.

1.Cena wszystkich widocznych  produktów na stronach sklepu internetowego www.ortopedyczne.com.pl zawiera podatek VAT (cena brutto), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Bezpośrednio przez złożeniem zamówienia Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem o:

a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

b)      łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;

c)      czasie trwania umowy;

d)     minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

4.Kupujący może wybrać sposób płatności spośród podanych niżej:

a. gotówką - przy odbiorze osobistym;

b. przedpłata na rachunek bankowy sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedającego;

    40 1750 0012 0000 0000 2246 9045

c. płatność za pobraniem - wybierając tę metodę za zamówiony towar kupujący zapłaci bezpośrednio kurierowi UPS lub listonoszowi.

5.Za moment dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonej w pkt. b uważa się moment zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sprzedającego.

6.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą ceną zakupu towarów, powiększoną o koszty przesyłki.

 

 § 4 Realizacja zamówienia i dostawa.

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.

2.Czas realizacji zamówienia to czas niezbędny do przygotowania towaru do wydania kurierowi.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.

4. Koszty dostawy towaru przez kuriera na terenie Polski: za pobraniem 35zł , przedpłata 25zł.

5. koszty dostawy towaru przez pocztę na terenie Polski: za pobraniem 17zł, przedpłata 12zł

6. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru pod adresem ul. Jana Sawy9/1, 20-632 Lublin

7. W przypadku wyboru dokonywania płatności przelewem czas realizacji wynosi 7 dni robocze od dnia zaksięgowania wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego należności od Kupującego.

8. W przypadku zamówień indywidualnych oraz specjalnych czas realizacji wynosi 14 dni robocze.

9. W przypadku wyboru płatności za pobraniem czas realizacji wynosi do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

10. Wykonanie umowy sprzedaży (zrealizowanie zamówienia) przez Sprzedającego następuje z chwilą powierzenia towaru kurierowi.  Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

11. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

 

§5 Warunki odstąpienia od umowy. 

1. Kupujący będący  konsumentem może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia  od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia konsumenta do Sprzedającego przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a który został załączony do niniejszego regulaminu bądź w innej formie, która dostatecznie wyrazi wolę odstąpienia od umowy  w tym za pomocą środka porozumiewania się właściwego do składania zamówień, z podaniem informacji dotyczących zawartej umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

4. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, prześle konsumentowi na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

6. Jednakże, w sytuacji gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowo poniesionych przez konsumenta. Sprzedający pokryje koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, różnicę między kosztem sposobu dostarczenia wybranym przez konsumenta, a kosztem najtańszego sposobu dostarczenia pokryje konsument.

7. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym  odstąpił od umowy zwrócić zakupiony towar sprzedającemu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. W związku z odstąpieniem od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Wyłączona jest możliwość odstąpienia od umowy w wypadku:

e)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

f)         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

g)        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 


 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne.

 

1. Wyłącza się odpowiedzialność sprzedającego z rękojmi za wady towaru.  Wskazane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.

2. Jeżeli producent towaru udzielił gwarancji, jej zakres, warunki oraz okres wynika z  oświadczenia gwarancyjnego dołączonego to towaru. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem reklamacji pod adres wskazany w  oświadczeniu gwarancyjnym.

3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, konsument może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - konsument  składa reklamację bezpośrednio w podmiocie udzielającym gwarancji,

b) korzystając z uprawnień przysługujących  konsumentowi do sprzedawcy w związku z  rękojmią za wady – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.

4. W przypadku sprzedaży konsumenckiej uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie  dwóch lat licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu lat dwóch od daty wydania rzeczy.

5. Konsument może zgłosić reklamację telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem 81 528 09 25 w godzinach od 8:00 do 20:00 , pisemnie na adres ul. Jana Sawy 9/1, 20-632 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:lublin@stasiak-med.pl

6. Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem reklamacji pod adres STASIAK medical team II ,ul. Jana Sawy 9/1, 20-632 Lublin

7. Konsument zgłaszający reklamację telefonicznie zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć druk zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail:lublin@stasiak-med.pl, osobiście w sklepie medyczno-ortopedycznym przy ul. Jana Sawy 9/1 lub listem poleconym.

8. Sprzedający ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, listem poleconym, bądź drogą elektroniczną.

9. W przypadku uwzględnienia żądania zgłoszonego w reklamacji, sprzedający w odpowiednim czasie dokona czynności w celu wykonania żądania konsumenta.

10. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, kurier ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier wykonuje te czynności także na żądanie kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 

 

/pliki/file/formularz/Za%C5%82%C4%85cznik%202%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20odst%C4%85pieniu%20umowy.pdf

 

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe.

 

1. Firma STASIAK medical team II E.STASIAK informuje, że dane osobowe kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę STASIAK medical team II E.STASIAK dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U.  Nr 53, poz. 272).

3. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu www.ortopedyczne.com treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błedów, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie moga być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, srodków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzjie w w/w kwestii należy konsultować z lekarzem. Dla uzyskania bliższych informacjii prosimy o kontakt z działem handlowym. 

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  objęcia rzeczy w posiadanie, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego:

STASIAK medical team II Elżbieta Stasiak ul. Jana Sawy 9/1  20-632 Lublin
tel/fax (081) 528-09-25 e-mail lublin@stasiak-med.pl o swojej decyzji o odstąpieniu
od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną).

Wzór Formularza o odstąpieniu umowy  jest do pobrania w §5 niniejszego Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.