A A

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowanie się

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli:

  • osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych jeśli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo ma zgodę właściciela lokalu, gdzie na stałe zamieszkuje - dotyczy to wszelkich utrudnień w poruszaniu się w budynku i jego najbliższej okolicy,
  • osoba niepełnosprawna, które ze względu na swoją niepełnosprawność ma problemy w wykonywaniu codziennych czynności może otrzymać dofinansowanie likwidacji barier technicznych (nie częściej niż raz na 3 lata, od podpisania ostatniej umowy),
  • osoba niepełnosprawna mająca ze względu na swoja niepełnosprawność problemy w porozumiewaniu się lub przekazywaniu informacji może otrzymać dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (nie częściej niż raz na 3 lata, od podpisania ostatniej umowy).
  • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, przy czym nie ma tutaj limitu dochodów.

Procedutry wypełniania i składania wniosku:


  • osoba niepełnosprawna mieszkająca w Lublinie składa w Dziele ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie, ul. Zemborzycka 88-92 wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym dokumentem lekarskim potwierdzającym rodzaj niepełnosprawności (jeśli nie wynika to z orzeczenia o niepełnosprawności),
  • w przypadku likwidacji barier architektonicznych przed oceną wniosku może odbyć się wizja lokalna w miejscu likwidacji tych barier, zaś po akceptacji wniosku przed podpisaniem umowy konieczne jest okazanie kosztorysu prac stanowiących likwidację tych barier,
  • akceptacja wniosku skutkuje zawarciem umowy o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje zakup tego sprzętu (w przypadku barier technicznych i w komunikowaniu się) lub wykonanie prac budowlanych określonych w umowie (w przypadku barier architektonicznych) i przekazanie przyznanego dofinansowania osobie niepełnoprawnej (gdy zapłacona została cała należność) lub sprzedawcy albo wykonawcy usługi (gdy zapłacony został udział własny),
  • nie podlegają dofinansowaniu koszty poniesienie przed zawarciem umowy, w tym koszty sporządzenia kosztorysu,
  • w przypadku negatywnie rozpatrzonego wniosku urząd przedstawia uzasadnienie tej decyzji.